32863663713641548425

سیاه قلم های من پلکی لابه لای سایه روشن ابر و خورشید است زمزمه میشود نام تو در این شعر سپید ای عشق… احساس ناب وجود گرم قلب بی تاب لبهایت را بدوز… تب هایت را بسوز یک لحظه برای تلخی تنهایی سکوت کن در این شب از امروز یک[…]

سکوت تلخ عشق