سیده پریسا میرنظامی " پری مثل

مادر تو مثال خورشیدی گرم و تابانی زیبایی و همیشه نگران تمام غصه های من … تو مثال ابرهایی پر برکت است دستان تو وقتی که لمس میکنی تب گونه هایم را آب میشود دلم … مادر تو عاشقی و حضورت همیشه عاشقانه است من از تو آموخته ام مهربانی[…]

شعر مادر