36526625228568033801

راستش من دروغ نمیگویم برای خودم این بار شعر مینویسم خوابهای تکراری میبینم و از خواب بیدار میشوم به انگشتهای پاهایم نگاه میکنم سردم میشود دلم ، روحم ، تنم میلرزد راه میروم حرف میزنم سرم گیج میرود به شعله های شومینه نگاه میکنم چای درست میکنم جوشانده میخورم سوپ[…]

تو را هرگز جا نمیگذارم