49

میپرسد چه چیزی تو را خوشحال میکند میگویم جدیدا هیچ چیز میگوید مگر میشود هیچ چیز در این دنیا دلیل ساده شادیت نباشد احمقانه جواب میدهم بله در حال حاضر هیچ چیز شاید اگر کمی زمان به عقب باز میگشت چند چیز وجود داشت اما حالا … شاید اگر زمان[…]

دلیل ساده خشنودی