79

دستی بکش روی پیراهنم دلتنگی را از جانم لخت کن لباسی دیگر اندازه ی دل نیست با لبخند تو مستم ُ جامی بگردان که در بغض فرو خورده ات سکوت می رقصد حرفی از بودن خودت بزن این دل دیوانه است چه غمگین و چه شاد برایت می رقصد تو[…]

رقص بی تو