11

شتابان می دوم به سوی تو…، و همه چیز را رها میکنم حتی خود لحظه را …، همه چیز را از خودم جدا میکنم در گوشه ای از حیاط ایستاده ای چشمهایت را بسته ای سکوتت خلوت مکان را خلاصه میکند در آشوب دوست دارم حرف بزنیم بیدار شو لطفا[…]

پست ۱۰ از پیچا