سیده پریسا میرنظامی

همیشـ ــ ــه این طـ ــ ـــور پوسیده ام یا که خـــ ــ ــــود را دوباره متـــ ــ ـــولد خواهــ ـــ ــم شد نمیدانــــم چـ ــــ ــرا هر روز در غــ ــــ ــربت گریه هایم تنـ ــ ــها…باید بمانــ ــ ــ ـــ ـم! … همیشه این طــ ـ ـــور غمگینـــ[…]

احساس من