9

دنیای درد مینوازد بر زندگی غمگینم
خدایا کمی نگاهت چاره ساز است
تنهاترین بی نیاز آهنگ دیگری برایمان بنواز
تو بهتر میدانی این ساز غمگین است

حتی آرام نمیکند مرا شعرم
به حرف اول اسمت که میرسم پریشانم
خداوند نوای چاره سازم
بزن چنگی به این سازت
یک نفر نیست…
جای او خالیست

…/
نویسنده : سیده پریسا میرنظامی ” پری مثل

دیدگاهی دارید؟