120362-Antonio_Caparo

من بودم و یک صفحه خالی از خودم با لبی شاد ، چشمهایی براق ، حرفهای پس نگاه …! من بودم و یک صفحه ی شلوغ پر از آدمها آی وبگردهای دنیای بی ریا می شود شعری برایم بخوانید….! …/ نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

وبگردها