14111_216

چیزی درون قلب تپنده من است که مدام اوج میگیرد من خانه ای را دوست میدارم با پنجره های زیاد دوست دارم دیوارهایش را نقاشی کنم مثل کودکی که بعد از یک کار عجیب دستهایش را پنهان میکند میگویم نه این ها را من اینجا روی این دیوار نقاشی نکشیده[…]

گلهای میخک