____20120922_195545034455

دوست دارم موهایم را رنگ سرخی بزنم مثل همان لاکی که مادرم برایم خریده بود و میگفت این رنگ بوی نوستالژی می دهد دوست دارم موهایم را رنگ سرخی بزنم مثل خون انگشتم که بی هوا با چاقوی آشپزخانه بریده بودمش که دستم را فشردی ، که بوسیدی ، که[…]

104

کلاغ ها همراه طوفان دیشب بیدار شده بودند من اما خواب بودم از صدای رعد و چشمک آسمان خودم را گرم در ملافه پیچیده بودم کلاغ ها زودتر از همه خبرچینان صبح بخیرم را گفتند بیدار که شدم تیرگی آسمان از نور کمرنگ روی ساعت دیواری پیدا بود بیدار که[…]

از کلاچ …، بعد طوفان دیشب