2

گلهای میخک

14111_216

چیزی درون قلب تپنده من است که مدام اوج میگیرد
من خانه ای را دوست میدارم با پنجره های زیاد
دوست دارم دیوارهایش را نقاشی کنم
مثل کودکی که بعد از یک کار عجیب دستهایش را پنهان میکند
میگویم نه این ها را من اینجا روی این دیوار نقاشی نکشیده ام
این پنجره ها با هر نسیمی گشوده میشوند
فقط میخواهند حواس تو را به درخت صنوبر و گلهای میخک پرت کنند
من چین گلهای میخک را دوست میدارم
خیلی شبیه چین چین دامن فرشته هاست
توی چشمهایم نگاه میکنی و تمام حقیقت را میفهمی
قلب تپنده ام همراه با لبخند تو اوج میگیرد
…/

نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟