1

کلمه ای بنویس

2349ae980ff92275ce9bf9d7ef1539b1

چیزی بگو
کلمه ای بنویس
اصلا نخوان چه نوشته ام
فقط بیا ببین
شاخه گلی که فرستاده بودی
لابه لای دفترم پر پر شده
…/

این روزها بین صدای عزادارن و تیرگی اندوه باری که از آدمهای اطراف به دلم زخم میزند
یاد دستهای کوچکم برای دعا خواندن و یاد دستهای مهربان او و نوازش هایش که تمام تیرگی ها را با زمزمه هایش برایم می خواند تا به روشنی ایمان بیا ورم می افتم
کاش باران ببارد و من در ایوان خانه چشمهایم را ببندم و برایت شعر سپید بخوانم
…/
سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟