3

نگاه

g3hw_12241285_870479209726103_4632126805806798525_n

می ایستم…، نگاهت میکنم

حواست را به جایی دیگر پرت می کنی

می روم …، نگاهم را بر می دارم

نگاهت را به رفتنم می دوزی

…/
پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟