8

شانه امن تو

y7yy_16_-_1_(1)

دوست دارم کمی آرام قدم بزنم
کمی آرام نفسهایم را شماره کنم
حرف بزنم ، گوش کنم ، خیره شوم ، بغض کنم …
با لحن همیشگی بخندم…
اما آرام و آرام و آرام تر از همیشه ام باشم
یک نردبان بسازم از بی قراری هایم و
به دیوار بلند شانه هایت تکیه کنم
به خیال من امن … و به قرار تو محکم …

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟