10

سکوت تلخ عشق

32863663713641548425

سیاه قلم های من
پلکی لابه لای سایه روشن ابر و خورشید است
زمزمه میشود نام تو در این شعر سپید
ای عشق… احساس ناب
وجود گرم قلب بی تاب
لبهایت را بدوز… تب هایت را بسوز
یک لحظه برای تلخی تنهایی سکوت کن
در این شب از امروز
یک لحظه مهر بی مهری آدمی به لبهایت بزن
ببین چه تلخ میشوی…!
ببین سکوت میکنی…؟
به اسم تو خط میخورد این کاغذ سفید
سیاه قلم های من
خط به خط محو امتداد این تیرگی هاست

…/
نویسنده : سیده پریسا میرنظامی ” پری مثل

دیدگاهی دارید؟