8

بیداری

دور تر از باور
هفت آسمان است…
تو به کدام آسمان می نگری…!
من در همین نزدیکی سرگردانم
به آسمان بگو خواب می بینم که بیدارم
و سقوط کرده ام بار ها در خودم
با هر نفس به یادت فکر میکنم
به شوق تو از فاصله خواهم گذشت
تو به کدام آسمان می نگری…!
روزی تویی
که سرگردان منی
باور کن
اینجا دور تر از هفت آسمان است

…/
نویسنده : سیده پریسا میرنظامی ” پری مثل

دیدگاهی دارید؟