10

برای او

31

کجاست کاغذهای خط خورده ی من به اسم او
باد می آید بار دیگر خاطراتم را مرور میکند

آه… کجاست…!
پنجره ای که باز نبود…!

میان این همه سایه پیدایت نمیکنم
ای یاد رفته… بی رنگ و نشان

من یک نفر بیشتر نیستم
پس او کجاست…!

به یاری قلم از قلبم نرفته ای هنوز
که من هر چه سرودم باز هم برای تو بود

…/
نویسنده : سیده پریسا میرنظامی ” پری مثل

دیدگاهی دارید؟