2

از پیچا/ نگاه

1_6b877

می ایستم…، نگاهت میکنم
حواست را به جایی دیگر پرت می کنی
می روم …، نگاهم را بر می دارم
نگاهت را به رفتنم می دوزی

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟