3

از پیچا/ میشناختمش

fxeuh2udu9e8a7ygk

سلام ببخشید راستی اسم کوچک شما چه بود …!
از آن روز که شما را دیده بودم چقدر گذشته است…
– سلام حتما اشتباهی شده…!
اوه بله اشتباه شد
شما چقدر شبیه کسی هستی که همیشه من را بهتر از خودم می شناخت
من نمیتوانستم هرگز کمی شبیه او باشم
وقتی که غمگین بود لبخند میزد
وقتی که بی حوصله بود حرف میزد
وقتی که شاد بود چهره ای کودکانه داشت
– اما شما چطور نمیتوانستید کسی را بشناسید که نا گفته ها را هم از برق چشمهایتان میخواند…!

…/
نویسنده : پری مثل ” سیده پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟