6

آبی محض

p84u_11

بالهایم را از من نگیرید …،
زیر پوستم خوب پنهانشان میکنم
آه …، چقدر این آسمان آبی محض کم دارد برای کوچ…
…/
پریسا میرنظامی

دیدگاهی دارید؟